• Woodhull Raceway - Bicycle, helmets & backpack giveaways now on August 18th. Power Wheels on 9/22
  • Bridgeport Speedway - Due to the weather racing has been cancelled for tonight Sat. July 21st.
  • Grandview Speedway - Due to impending weather, and predicted flash flooding for today, we have canceled today's July 21st racing events.
Start Date: Series:
End Date: Tracks:
Choose a Stat: Specials:
Choose a Grouping: Choose a Class:
Minimum Starts:
Start Date:
End Date:
Series:
Tracks:
Choose a Stat:
Specials:
Choose a Grouping:
Choose a Class:
Minimum Starts:
Result returned 37 different drivers.
Top 10's
Rank Driver First Last Top 10's
1 Billy Decker Jun 17, 2009 Jun 27, 2017 9
2 Brett Hearn Jun 17, 2009 Jun 26, 2018 8
2 Stewart Friesen Jun 17, 2009 Jun 26, 2018 8
4 Jimmy Phelps Jun 16, 2010 Jun 26, 2018 7
4 Matt Sheppard Jun 21, 2011 Jun 27, 2017 7
6 Peter Britten Jun 21, 2011 Jun 26, 2018 6
7 Gary Tomkins Jun 17, 2009 Aug 12, 2015 5
8 Danny Johnson Jun 17, 2009 Jul 30, 2014 4
8 Marc Johnson Jul 9, 2013 Jul 6, 2016 4
10 Billy Dunn Jul 10, 2012 Jun 26, 2018 3
10 Bobby Varin Jun 16, 2010 Jul 9, 2013 3
10 Tim Fuller Jun 21, 2011 Jun 26, 2018 3
13 Dale Planck Jun 17, 2009 Jul 9, 2013 2
13 Matt DeLorenzo Aug 12, 2015 Jun 26, 2018 2
13 Max McLaughlin Jun 27, 2017 Jun 26, 2018 2
13 Tim McCreadie Jun 27, 2017 Jun 26, 2018 2
13 Tommy Meier Jun 17, 2009 Jun 21, 2011 2
13 Keith Flach Aug 12, 2015 Jun 26, 2018 2
13 Larry Wight Jul 6, 2016 Jun 27, 2017 2
13 Justin Haers Jun 17, 2009 Jul 9, 2013 2
21 Elmo Reckner Aug 12, 2015 Aug 12, 2015 1
21 Mitch Gibbs Jun 17, 2009 Jun 17, 2009 1
21 Bob McGannon Jun 16, 2010 Jun 16, 2010 1
21 Rob Bellinger Jul 10, 2012 Jul 10, 2012 1
21 Michael Storms Jun 16, 2010 Jun 16, 2010 1
21 Billy VanInwegen Jul 30, 2014 Jul 30, 2014 1
21 Kenny Tremont Jr. Jul 6, 2016 Jul 6, 2016 1
21 Vic Coffey Jul 6, 2016 Jul 6, 2016 1
21 Gary Edwards Jr. Jun 17, 2009 Jun 17, 2009 1
21 Lance Willix II Jun 16, 2010 Jun 16, 2010 1
21 Tim Hindley Jun 16, 2010 Jun 16, 2010 1
21 Vince Vitale Jul 10, 2012 Jul 10, 2012 1
21 Erick Rudolph Jun 27, 2017 Jun 27, 2017 1
21 Ronnie Johnson Jul 30, 2014 Jul 30, 2014 1
21 Alan Johnson Jun 27, 2017 Jun 27, 2017 1
21 Chuck McKee Jun 21, 2011 Jun 21, 2011 1
21 Mat Williamson Jul 6, 2016 Jul 6, 2016 1