Start Date: Series:
End Date: Tracks:
Choose a Stat: Specials:
Choose a Grouping: Choose a Class:
Minimum Starts:
Start Date:
End Date:
Series:
Tracks:
Choose a Stat:
Specials:
Choose a Grouping:
Choose a Class:
Minimum Starts:
Result returned 38 different drivers.
Seasons with a Top 5
Rank Driver First Last Seasons with a Top 5
1 Billy Decker Oct 8, 2006 Oct 11, 2015 7
2 Brett Hearn Oct 6, 2007 Oct 11, 2015 6
2 Tim McCreadie Oct 11, 2009 Oct 10, 2015 6
2 Stewart Friesen Oct 6, 2007 Oct 11, 2015 6
2 Tim Fuller Oct 7, 2007 Oct 12, 2013 6
6 Ronnie Johnson Oct 7, 2007 Oct 6, 2012 4
6 Vic Coffey Oct 6, 2007 Oct 12, 2014 4
6 Matt Sheppard Oct 12, 2008 Oct 12, 2014 4
6 Pat Ward Oct 7, 2006 Oct 7, 2012 4
10 Duane Howard Oct 12, 2008 Oct 12, 2014 3
10 Jimmy Phelps Oct 10, 2010 Oct 11, 2015 3
10 Kenny Tremont Jr. Oct 10, 2009 Oct 11, 2015 3
10 Jimmy Horton Oct 8, 2006 Oct 12, 2013 3
10 Billy Dunn Oct 6, 2012 Oct 10, 2015 3
15 Larry Wight Oct 10, 2009 Oct 13, 2013 2
15 JR Heffner Oct 8, 2006 Oct 12, 2014 2
15 Frank Cozze Oct 12, 2008 Oct 11, 2009 2
15 Ryan Godown Oct 10, 2010 Oct 13, 2013 2
15 Wayne Jelley Oct 7, 2006 Oct 11, 2008 2
15 Richie Tobias Oct 7, 2007 Oct 11, 2009 2
21 Alain Boisvert Oct 12, 2013 Oct 12, 2013 1
21 David Hebert Oct 7, 2007 Oct 7, 2007 1
21 Andy Bachetti Oct 9, 2010 Oct 9, 2010 1
21 Rick Laubach Oct 9, 2010 Oct 9, 2010 1
21 Tim Hindley Oct 13, 2013 Oct 13, 2013 1
21 Carey Terrance Oct 11, 2014 Oct 11, 2014 1
21 Alan Johnson Oct 8, 2006 Oct 8, 2006 1
21 Kayle Robidoux Oct 7, 2006 Oct 7, 2006 1
21 Chad Brachmann Oct 7, 2006 Oct 7, 2006 1
21 Mat Williamson Oct 6, 2012 Oct 6, 2012 1
21 Justin Haers Oct 7, 2012 Oct 7, 2012 1
21 Chris Raabe Oct 11, 2014 Oct 11, 2014 1
21 Danny Johnson Oct 7, 2006 Oct 8, 2006 1
21 Marc Johnson Oct 10, 2015 Oct 10, 2015 1
21 Mario Clair Oct 11, 2008 Oct 11, 2008 1
21 Chris Shultz Oct 6, 2007 Oct 6, 2007 1
21 Larry Lampman Jr. Oct 10, 2009 Oct 10, 2009 1
21 Matt Billings Oct 12, 2013 Oct 12, 2013 1