Start Date: Series:
End Date: Tracks:
Choose a Stat: Specials:
Choose a Grouping: Choose a Class:
Minimum Starts:
Start Date:
End Date:
Series:
Tracks:
Choose a Stat:
Specials:
Choose a Grouping:
Choose a Class:
Minimum Starts:
Result returned 10 different drivers.
Seasons with a Win
Rank Driver First Last Seasons with a Win
1 Billy Decker Oct 11, 2008 Oct 8, 2011 4
1 Stewart Friesen Oct 10, 2010 Oct 11, 2015 4
1 Brett Hearn Oct 6, 2007 Oct 11, 2014 4
4 Tim McCreadie Oct 6, 2012 Oct 6, 2012 1
4 Matt Sheppard Oct 11, 2009 Oct 11, 2009 1
4 Danny Johnson Oct 7, 2006 Oct 8, 2006 1
4 Billy Dunn Oct 13, 2013 Oct 13, 2013 1
4 Vic Coffey Oct 7, 2007 Oct 7, 2007 1
4 Jimmy Phelps Oct 10, 2015 Oct 10, 2015 1
4 Frank Cozze Oct 12, 2008 Oct 12, 2008 1