Start Date: Series:
End Date: Tracks:
Choose a Stat: Specials:
Choose a Grouping: Choose a Class:
Minimum Starts:
Start Date:
End Date:
Series:
Tracks:
Choose a Stat:
Specials:
Choose a Grouping:
Choose a Class:
Minimum Starts:
Result returned 92 different drivers.
Top 5's
Rank Driver First Last Top 5's
1 Brett Hearn (2015) Oct 10, 2015 Oct 11, 2015 2
1 Jimmy Phelps (2015) Oct 10, 2015 Oct 11, 2015 2
1 Danny Johnson (2006) Oct 7, 2006 Oct 8, 2006 2
1 Vic Coffey (2007) Oct 6, 2007 Oct 7, 2007 2
1 Stewart Friesen (2014) Oct 11, 2014 Oct 12, 2014 2
1 Stewart Friesen (2011) Oct 8, 2011 Oct 9, 2011 2
1 Tim Fuller (2011) Oct 8, 2011 Oct 9, 2011 2
1 Billy Decker (2011) Oct 8, 2011 Oct 9, 2011 2
9 Billy Decker (2008) Oct 11, 2008 Oct 11, 2008 1
9 Brett Hearn (2012) Oct 7, 2012 Oct 7, 2012 1
9 Tim McCreadie (2010) Oct 9, 2010 Oct 9, 2010 1
9 Frank Cozze (2008) Oct 12, 2008 Oct 12, 2008 1
9 Mat Williamson (2012) Oct 6, 2012 Oct 6, 2012 1
9 Matt Sheppard (2014) Oct 12, 2014 Oct 12, 2014 1
9 JR Heffner (2006) Oct 8, 2006 Oct 8, 2006 1
9 Brett Hearn (2014) Oct 11, 2014 Oct 11, 2014 1
9 Frank Cozze (2009) Oct 11, 2009 Oct 11, 2009 1
9 Wayne Jelley (2006) Oct 7, 2006 Oct 7, 2006 1
9 Tim McCreadie (2011) Oct 8, 2011 Oct 8, 2011 1
9 Ronnie Johnson (2007) Oct 7, 2007 Oct 7, 2007 1
9 Ryan Godown (2013) Oct 13, 2013 Oct 13, 2013 1
9 Larry Wight (2009) Oct 10, 2009 Oct 10, 2009 1
9 Billy Decker (2007) Oct 6, 2007 Oct 6, 2007 1
9 Alain Boisvert (2013) Oct 12, 2013 Oct 12, 2013 1
9 Kenny Tremont Jr. (2010) Oct 10, 2010 Oct 10, 2010 1
9 Pat Ward (2008) Oct 11, 2008 Oct 11, 2008 1
9 Jimmy Phelps (2012) Oct 7, 2012 Oct 7, 2012 1
9 Ronnie Johnson (2010) Oct 9, 2010 Oct 9, 2010 1
9 Duane Howard (2008) Oct 12, 2008 Oct 12, 2008 1
9 Tim Fuller (2012) Oct 6, 2012 Oct 6, 2012 1
9 Duane Howard (2014) Oct 12, 2014 Oct 12, 2014 1
9 Stewart Friesen (2015) Oct 11, 2015 Oct 11, 2015 1
9 Carey Terrance (2014) Oct 11, 2014 Oct 11, 2014 1
9 Jimmy Horton (2006) Oct 8, 2006 Oct 8, 2006 1
9 Ronnie Johnson (2011) Oct 8, 2011 Oct 8, 2011 1
9 Duane Howard (2013) Oct 13, 2013 Oct 13, 2013 1
9 Matt Sheppard (2009) Oct 11, 2009 Oct 11, 2009 1
9 Matt Billings (2013) Oct 12, 2013 Oct 12, 2013 1
9 Billy Decker (2009) Oct 10, 2009 Oct 10, 2009 1
9 Wayne Jelley (2008) Oct 11, 2008 Oct 11, 2008 1
9 Pat Ward (2012) Oct 7, 2012 Oct 7, 2012 1
9 Stewart Friesen (2010) Oct 10, 2010 Oct 10, 2010 1
9 Tim Fuller (2008) Oct 12, 2008 Oct 12, 2008 1
9 Tim McCreadie (2012) Oct 6, 2012 Oct 6, 2012 1
9 Billy Decker (2010) Oct 9, 2010 Oct 9, 2010 1
9 Billy Decker (2015) Oct 11, 2015 Oct 11, 2015 1
9 Tim McCreadie (2015) Oct 10, 2015 Oct 10, 2015 1
9 Billy Decker (2006) Oct 8, 2006 Oct 8, 2006 1
9 Pat Ward (2011) Oct 9, 2011 Oct 9, 2011 1
9 Pat Ward (2006) Oct 7, 2006 Oct 7, 2006 1
9 Tim Fuller (2009) Oct 11, 2009 Oct 11, 2009 1
9 Richie Tobias (2007) Oct 7, 2007 Oct 7, 2007 1
9 Larry Wight (2013) Oct 13, 2013 Oct 13, 2013 1
9 Kenny Tremont Jr. (2009) Oct 10, 2009 Oct 10, 2009 1
9 Stewart Friesen (2007) Oct 6, 2007 Oct 6, 2007 1
9 Tim Fuller (2013) Oct 12, 2013 Oct 12, 2013 1
9 Jimmy Horton (2010) Oct 10, 2010 Oct 10, 2010 1
9 Vic Coffey (2008) Oct 11, 2008 Oct 11, 2008 1
9 Matt Sheppard (2012) Oct 7, 2012 Oct 7, 2012 1
9 Rick Laubach (2010) Oct 9, 2010 Oct 9, 2010 1
9 Matt Sheppard (2008) Oct 12, 2008 Oct 12, 2008 1
9 Ronnie Johnson (2012) Oct 6, 2012 Oct 6, 2012 1
9 JR Heffner (2014) Oct 12, 2014 Oct 12, 2014 1
9 Marc Johnson (2015) Oct 10, 2015 Oct 10, 2015 1
9 Tim McCreadie (2014) Oct 11, 2014 Oct 11, 2014 1
9 Richie Tobias (2009) Oct 11, 2009 Oct 11, 2009 1
9 Kayle Robidoux (2006) Oct 7, 2006 Oct 7, 2006 1
9 David Hebert (2007) Oct 7, 2007 Oct 7, 2007 1
9 Tim Hindley (2013) Oct 13, 2013 Oct 13, 2013 1
9 Larry Lampman Jr. (2009) Oct 10, 2009 Oct 10, 2009 1
9 Chris Shultz (2007) Oct 6, 2007 Oct 6, 2007 1
9 Jimmy Horton (2013) Oct 12, 2013 Oct 12, 2013 1
9 Ryan Godown (2010) Oct 10, 2010 Oct 10, 2010 1
9 Mario Clair (2008) Oct 11, 2008 Oct 11, 2008 1
9 Justin Haers (2012) Oct 7, 2012 Oct 7, 2012 1
9 Andy Bachetti (2010) Oct 9, 2010 Oct 9, 2010 1
9 Stewart Friesen (2008) Oct 12, 2008 Oct 12, 2008 1
9 Billy Dunn (2012) Oct 6, 2012 Oct 6, 2012 1
9 Vic Coffey (2014) Oct 12, 2014 Oct 12, 2014 1
9 Kenny Tremont Jr. (2015) Oct 11, 2015 Oct 11, 2015 1
9 Chris Raabe (2014) Oct 11, 2014 Oct 11, 2014 1
9 Billy Dunn (2015) Oct 10, 2015 Oct 10, 2015 1
9 Alan Johnson (2006) Oct 8, 2006 Oct 8, 2006 1
9 Vic Coffey (2011) Oct 9, 2011 Oct 9, 2011 1
9 Chad Brachmann (2006) Oct 7, 2006 Oct 7, 2006 1
9 Tim McCreadie (2009) Oct 11, 2009 Oct 11, 2009 1
9 Tim Fuller (2007) Oct 7, 2007 Oct 7, 2007 1
9 Billy Dunn (2013) Oct 13, 2013 Oct 13, 2013 1
9 Brett Hearn (2009) Oct 10, 2009 Oct 10, 2009 1
9 Brett Hearn (2007) Oct 6, 2007 Oct 6, 2007 1
9 Brett Hearn (2013) Oct 12, 2013 Oct 12, 2013 1
9 Jimmy Phelps (2010) Oct 10, 2010 Oct 10, 2010 1